Jak nastartovat DevOps ve Vaší organizaci?

Udělejte rozhodnutí

Jak nastartovat změnu?

Křivka smutku

Typy lidí

Typy lidí u změny

Leader

Vysoce efektivní pomocník

Méně efektivní pomocník

Pasažér

Brzdič

Jak nastartovat DevOps?

  1. Zmapujte si aktuální stav. Kupte si nezávislou analýzu, nebo si sami proveďte analýzu procesů z DevOps pohledu. Mě osobně pomohl DevOps maturity model, pomocí kterého pak můžete pravidelně měřit váš postup u vybraných teamů v čase.
  2. Najděte si team vysoce efektivních pomocníků. Postavte si team a často s nimi o změnách a o jejich problémech mluvte.
  3. Komunikujte změnu do boardu, do businessu a k nejposlednějšímu člověku ve firmě. Všichni musí vědět co, proč, jak a kdy.
  4. Definujte konkrétní a dosažitelné cíle. Zaměřte se na bourání sil ve firmě, tlačte odpovědnost za produkt, automatizaci testů, nasazování. Zrychlujte deployment frequency za současného měření dostupnosti. Tlačte na co možná nejrychlejší řešení problémů v produkčním i neprodukčním prostředí.
  5. Pravidelně ukazujte co jste dokázali. Mluvte o tom, jak se vám povedlo zrychlit time to market a dostupnost. Konkrétní a měřitelné věci, které mají business hodnotu.
  6. Zaměřte se na lepší observabilitu, mikroslužby, alerting, budujte roli a procesy kolem SRE (Site Reliability Engineer), automatizujte věci, které je nutné často a rutinně dělat, zásadně zjednodušujte vývojové procesy (trunk-based development), nasazování (CI/CD), zaveďte post-mortem analýzu namísto incident/problém managementu a zjednodušujte ostatní těžkopádné procesy. Dávejte větší a větší odpovědnost a důvěru do cross-funkčních produktových teamů.
  7. Vraťe se na bod 4.

--

--

--

Head of Development at @komercka

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jindřich Kubát

Jindřich Kubát

Head of Development at @komercka

More from Medium

Life in DevOps from DevOps Live Europe 2022 — (1) Shortage of skilled people

What Are Data Bricks And How Do You Use Them?

What Are Managed Kubernetes?

Six Figure Salaries In DevOps w/ Mohamed Abukar