Jak nastartovat DevOps ve Vaší organizaci?

Udělejte rozhodnutí

Udělat rozhodnutí je jednou z nejdůležitějších věcí při implementaci DevOps, Agile, přechodu do cloudu, <dosaďte svou změnu>. Hodně firem (korporace to milují) spálí před každou změnou hromady času a peněz na analýzách proveditelnosti, dopadových analýzách, analýzách rizik, apod. Neříkám dělat změny bezhlavě, ale potřebujete opravdu několikátý nezávislý posudek od nezávislého experta, nebo konzultační firmy? Pokud něčemu věříte, vystupte z komfortní zóny jako první a vezměte odpovědnost na sebe. Lead by example!

Jak nastartovat změnu?

Při implementaci jakékoliv vetší změny ve firmě se mi osvědčilo několik principů, které změnu pomohly nastartovat a udržet. U každé větší změny budete pracovat s lidmi a je dobré znát jejich obavy, motivaci a s těmito pocity umět správně pracovat.

Křivka smutku

Typy lidí

Typy lidí u změny

Leader

To jste většinou vy, nebo někdo, kdo si vzal odpovědnost na sebe. Počítejte s prací o víkendech, po nocích, bude se vám o změně zdát a bude vás to bavit!

Vysoce efektivní pomocník

Pán v modrém tričku se rekrutuje z lidí, které si naberete z venku, aby Vám změnu pomohli realizovat, nebo z lidí uvnitř, kteří už dávno byli pro změnu “nakoupení” a jen čekali na leadera. Je to Váš team, který Vám pomůže změnu realizovat a který bude dobrovolně na změně pracovat společně s Vámi o víkendech a o nocích. Psát a volat si s nimi budete skoro denně. Nebude jich moc, tak se ně dobře starejte, zaslouží si to! PS: Pozor na brzdiče, který se maskuje jako pomocník.

Méně efektivní pomocník

Pán v červeném tričku jde. Možná trochu pomalu, ale jde… Bude to vaše armáda a zdravé jádro. Bez nich by změna nebyla možná, protože sami žádnou změnu ve velké firmě neuděláte. Pracujte s nimi často, dávejte jim konkrétní cíle a úkoly. Podporujte je a často s nimi mluvte.

Pasažér

Pán v zeleném tričku se veze. Aspoň tedy nebrzdí, ale tak jako kouká, jestli se to náhodou nepřežene, jako už tolikátá změna, kterou ve firmě zažil. Ruku k dílu moc nedá, na konkrétní úkoly a termíny si většinou najde nějakou výmluvu. Několik jedinců se přidá na stranu méně efektivních pomocníků ve chvíli, kdy se vám podaří zlomit kritickou masu lidí ve firmě, jiní se přidají na stranu brzdičů. Ostatní prostě dovezete do cíle a přizpůsobí se, nebo odejdou.

Brzdič

Brzdič vám bude soustavně házet klacky pod nohy. Buď proto, že Vás nemá rád, nebo proto, že bytostně se změnou nesouhlasí. Jak jsem psal výše, je důležité tyto lidi identifikovat (často se maskují) a ignorovat. Pokud je to klíčový člověk, máte velký problém a musí přijít vysoká šarže. Brzdič téměř nikdy nepracuje sám. Nejhorším typem jsou skrytí brzdiči, tedy ti, kteří mají krásné prezentace a pusu o změně, ale jejich skutečné činy (nebo činy jejich lidí) jsou zcela jiné.

Jak nastartovat DevOps?

DevOps je komplexní změna, která zasahuje do celého SDLC (Software Delivery Life Cycle) a je zde nutná spolupráce celého IT managementu. Mě osobně se osvědčilo následující:

  1. Zmapujte si aktuální stav. Kupte si nezávislou analýzu, nebo si sami proveďte analýzu procesů z DevOps pohledu. Mě osobně pomohl DevOps maturity model, pomocí kterého pak můžete pravidelně měřit váš postup u vybraných teamů v čase.
  2. Najděte si team vysoce efektivních pomocníků. Postavte si team a často s nimi o změnách a o jejich problémech mluvte.
  3. Komunikujte změnu do boardu, do businessu a k nejposlednějšímu člověku ve firmě. Všichni musí vědět co, proč, jak a kdy.
  4. Definujte konkrétní a dosažitelné cíle. Zaměřte se na bourání sil ve firmě, tlačte odpovědnost za produkt, automatizaci testů, nasazování. Zrychlujte deployment frequency za současného měření dostupnosti. Tlačte na co možná nejrychlejší řešení problémů v produkčním i neprodukčním prostředí.
  5. Pravidelně ukazujte co jste dokázali. Mluvte o tom, jak se vám povedlo zrychlit time to market a dostupnost. Konkrétní a měřitelné věci, které mají business hodnotu.
  6. Zaměřte se na lepší observabilitu, mikroslužby, alerting, budujte roli a procesy kolem SRE (Site Reliability Engineer), automatizujte věci, které je nutné často a rutinně dělat, zásadně zjednodušujte vývojové procesy (trunk-based development), nasazování (CI/CD), zaveďte post-mortem analýzu namísto incident/problém managementu a zjednodušujte ostatní těžkopádné procesy. Dávejte větší a větší odpovědnost a důvěru do cross-funkčních produktových teamů.
  7. Vraťe se na bod 4.

--

--

Head of Development at @komercka

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store