DevOps se pomalu dostává do popředí zájmu firem. Velké korporace i středně velké firmy pomalu opouštějí (ne)bezpečné břehy projektového managementu, neefektivního IT a ještě méně efektivní komunikace a priorit. Společně s agilitou je DevOps velká kulturní změna, kterou někteří Vaši “klíčoví” lidé nepřežijí a odejdou.

V tomto článku nebudu polemizovat…


Komerční Banka is a big Czech Bank with 1,6M retail clients and many corporate clients. In 2016 Komerčka was a typical corporation with heavy IT processes, separate business from IT. If you wanted to change something, you needed a project. Then Jan Juchelka came and started a #agile transformation. …


Pane jo, jeden rok! Jak nám ukázal Albert Einstein, čas je relativní pojem. Pro někoho se rok táhne jako týden před výplatou a jinému to uteče, že se nestačí divit.

Roční výročí je dobrá doba, kdy by si člověk měl v klidu sednout a popřemýšlet, co všechno vlastně dokázal, jaký…

Jindřich Kubát

Head of Development at @komercka

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store